parallax background

Rezidenti

Rezidentu un jauno ārstu atbalstam Rēzeknes slimnīca sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi ir izstrādājusi atbalstu programmu, kurā:

tiek nodrošināta dzīvesvieta vai atbalsts dzīvokļa īres izdevumu segšanai,
izstrādāta kārtība, kādā var saņemt pašvaldības stipendiju,
tiek nodrošināta transporta pakalpojumu kompensācija.

Iespēja pretendēt uz Veselības ministrijas kompensāciju sakarā ar pārcelšanos uz reģionu. talakizglitiba.lv/projekti

Kā paredz Veselības ministrijas noteikumi, reģionālajās slimnīcās rezidenta mēnešalga ir vismaz par 30% lielāka par minimālo normatīvajos aktos noteikto.

Pie apmācīttiesīgiem Rēzeknes slimnīcas speciālistiem ir iespēja iziet praktisko mācību rotācijas disciplīnu noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.