parallax background

Projekta nosaukums

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes slimnīcā, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot efektīvu izmaksu racionālo pielietojumu. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/008

Projekta mērķis

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru Rēzeknes slimnīcā, nodrošinot sekojošu darbību veikšanu:

1. Informācijas un publicitātes pasākumi, kas popularizēs un sniegs papildu informāciju par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu slimnīcas infrastruktūras attīstībā. Šīs aktivitātes ietvaros tiks uzstādīti plakāti un plāksnes aktivitāšu īstenošanas vietā, kā arī tiks sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos.
2. Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde:
Tehnoloģiju piegāde ķirurģijas profila nodaļai ar mērķi uzlabot un atjaunot esošās tehnoloģijas, kā arī iegādāties jaunas tehnoloģijas, lai nodrošināt augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus Anestēzijas un intensīvās terapijas nodaļā;
3. Slimnīcas infrastruktūras attīstība:
ķirurģijas profila nodaļu vienkāršota renovācija ar mērķi uzlabot un nodrošināt atbilstošu vidi pacientiem, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus stacionārajā periodā, kā arī uzlabot darba vidi medicīnas personālam;
terapijas profila nodaļu vienkāršota renovācija ar mērķi uzlabot un nodrošināt atbilstošu vidi pacientiem saņemot veselības aprūpes pakalpojumus stacionārajā periodā, kā arī uzlabot darba vidi medicīnas personālam;
dzemdību profila nodaļu vienkāršota renovācija ar mērķi uzlabot un nodrošināt atbilstošu vidi pacientiem saņemot veselības aprūpes pakalpojumus stacionārajā periodā, kā arī uzlabot darba vidi medicīnas personālam;
operācijas nodaļas (bloka) vienkāršota renovācija (ar jaunu konsulu uzstādīšanu) un divplūsmas nodrošināšanu, kur sasniegtais mērķis uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot telpu atbilstību profilam, kur ieguvēji būs gan pacienti, gan medicīnas personāls;
uzņemšanas nodaļas rekonstrukcijas gaitā plānots nodrošināt brīvi pieejamu jaundzimušo silīti, kur sasniegtais mērķis būs pakalpojuma pieejamība un jaundzimušā veselības aprūpes nodrošināšana (preventīvs pasākums zīdaiņu mirstības samazināšanai);
terapijas profila infekciju nodaļas rekonstrukcija ar mērķi izbūvēt liftu, lai nodrošinātu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī uzlabotu darba vidi medicīnas personālam.
ambulatorās nodaļas renovācija ar mērķi uzlabot un nodrošināt atbilstošu vidi pacientiem, saņemot veselības aprūpes ambulatoros pakalpojumus, uzlabot darba vidi medicīnas personālam, kā arī nodrošināt pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;
laboratorijas (Asins kabineta) renovācija ar mērķi uzlabot un nodrošināt atbilstošu vidi pacientiem saņemot veselības aprūpes pakalpojumus stacionārajā periodā, kā arī uzlabot darba vidi medicīnas personālam.

Projekts paredz

Projekta gaitā paredzēts rekonstruēt apmēram 7347,56 m² no kopējās slimnīcas platības, kas sastāda 42,80%.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas Kopējās attiecināmās izmaksas tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums tajā skaitā nacionālais līdzfinansējums
EUR 3 688 112
(LVL 2 592 020)
EUR 3 478 134
(LVL 2 444 446)
EUR 2 956 413
(LVL 2 077 779)
EUR 459 461
(LVL 322 911)
EUR 62 258
(LVL 43 755)

Projekta īstenošanas laiks

2009.gada augusts - 2014.gada janvāris