parallax background

Projekta nosaukums

Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Projekta identifikācijas Nr.9.3.2.0/18/I/014.

Projekta mērķis

Attīstīt SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Realizējot projektu, plānots veikt ieguldījumus infrastruktūrā, t.sk. medicīnas tehnoloģiju iegādē, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar sirds-asinsvadu, onkoloģiskajām, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

Projekts paredz

Realizēt šādas aktivitātes:

Jaunu medicīnisko tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža;
Liftu nomaiņa;
Ieejas mezglu uzlabošana.

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” kā sadarbības partneris projekta ietvaros plāno organizēt jaunas rentgendiagnostikas ierīces iegādi tās Ambulatorās daļas vajadzībām.

Projektā īstenojamās būvdarbu aktivitātes virzītas ar mērķi uzlabot SIA „Rēzeknes slimnīca” sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, atjaunot/pārbūvēt un racionāli pārplānot ārstniecības iestādes telpas, pilnveidot attiecīgo struktūrvienību darbu un racionāli izvietot veselības aprūpes resursus. Projekta mērķis tostarp virzīts uz atbilstošas vides un mikroklimata piemērošanu ārstniecības iestādes pacientiem un personālam, pieejamības nodrošināšanu pacientiem/apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ātru un efektīvu ārstēšanu.

Finansējums un izmaksas

Projekta kopējās izmaksas-1 394 049 EUR, t.sk.:

Attiecināmās izmaksas-1 394 049 EUR (SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 1 188 865 EUR, SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” 205 184 EUR), t.sk.:
ERAF (85%)-1 184 942 EUR;
valsts budžets (9%)-125 464 EUR;
privātais finansējums (6%)-83 643 EUR, t.sk. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 71 332 EUR, SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” 12 311 EUR.

Projekta īstenošanas laiks

2018.gada decembris - 2020.gada decembris.