parallax background

Projekta nosaukums

Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA „Rēzeknes slimnīca”. Projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/17/I/008

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latgales reģiona iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes slimnīca”. Projektā realizējamās darbības virzītas uz infrastruktūras, kas daļēji vai pilnībā saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vismaz vienā no četrām prioritārajām veselības jomām. Īstenojot projektu, plānots iegādāties 15 medicīnas tehnoloģiju vienības, kā arī īstenot atjaunošanas/pārbūves darbus slimnīcas 6 objektos, t.s. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu pieņemšanas nodaļā; Ambulatorās daļas ēkā, izveidojot Rehabilitācijas nodaļu ambulatoro pakalpojumu sniegšanai un veicot vestibilu telpu grupas atjaunošanu; Dzemdību-ginekoloģijas nodaļā. Papildus plānots realizēt kopumā arī piecu liftu nomaiņu kā ārstniecības iestādes Ambulatorās daļas ēkā, tā arī stacionāra ēkā pakalpojumu pieejamības uzlabošanas nolūkos.

Projekts paredz

Projektā īstenojamās būvdarbu aktivitātes virzītas ar mērķi uzlabot SIA „Rēzeknes slimnīca” sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, atjaunot/pārbūvēt un racionāli pārplānot ārstniecības iestādes telpas, pilnveidot attiecīgo struktūrvienību darbu un racionāli izvietot veselības aprūpes resursus. Projekta mērķis tostarp virzīts uz atbilstošas vides un mikroklimata piemērošanu ārstniecības iestādes pacientiem un personālam, pieejamības nodrošināšanu pacientiem/apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ātru un efektīvu ārstēšanu.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas Kopējās attiecināmās izmaksas tajā skaitā ERAF līdzfinansējums Attiecināmais valsts budžeta finansējums Citas attiecināmās publiskās izmaksas
4 120 922 EUR 3 969 502 EUR 3 374 076 EUR 357 255 EUR 238 170 EUR

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada oktobris (līguma noslēgšana) – 2023. gada decembris.